E-mail

De informatie in e-mailberichten uitgestuurd door medewerkers van De Amberman (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter attentie van en voor gebruik door genoemde geadresseerde(n). Het mag niet openbaar gemaakt worden aan welke persoon dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent van een e-mailbericht, wordt u verzocht de verstuurder hiervan op de hoogte te brengen en dit bericht onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen. Het in welke vorm dan ook openbaar maken, kopiëren of distribueren ervan of het nemen of nalaten van welke actie dan ook die ermee verband houdt is verboden en kan onrechtmatig zijn.

De Amberman geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van welke informatie dan ook in e-mailberichten en sluit hierbij elke vorm van verantwoordelijkheid uit voor de ingesloten informatie of voor de verzending, ontvangst, opslag of het gebruik van dergelijke informatie op welke manier dan ook. Eventuele meningen die in berichten tot uiting worden gebracht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de mening weer van De Amberman.

Website

1.    Jouw privacy moeten we samen bewaken.

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als fan, klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals mediapartner, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en De Amberman VZW (‘De Amberman’) gaat even zorgzaam om met je gegevens.

1.1  Lees zeker deze informatie door en kijk wat jij kunt doen.

We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor De Amberman je gegevens gebruikt. Je vindt in deze privacy- verklaring ook meer informatie over je privacyrechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

De Amberman kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op http://www.amaryllistemmerman.be/privacy/. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert De Amberman je via zijn website of andere communicatiekanalen.

Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook terecht op www.privacycommission.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen privacycommissie genoemd).

1.2  De Amberman gaat zorgzaam om met jouw persoonsgegevens.

De Amberman is een entiteit die actief is in België. De zetel van De Amberman is gelegen aan Neerveldlaan 70, 1740 Ternat. De Amberman richt zich vooral naar fans, mediapartners & kmo’s.

De Amberman is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3  Contacteer De Amberman als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens.

Als je vragen hebt over privacy of je wilt je privacy-instellingen aanpassen of je rechten uitoefenen, dan kun je De Amberman bereiken op de volgende manier:

Stuur een e-mail naar hallo *at* amaryllistemmerman.be met je concrete vragen, privacy-instellingen die je aangepast wenst te zien of rechten die je wenst uit te oefenen. We doen dan zo snel als mogelijk het nodige.

2.  Je hebt recht op je privacy.

Als je gegevens worden verwerkt heb je heel wat rechten. Wanneer De Amberman voor een verwerking jou om een toestemming vraagt, dan kun je zelf die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer je maar wilt.

2.1  Je kunt je gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die De Amberman over jou verwerkt, laat het dan weten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal De Amberman je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

2.2  Je kunt je gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die De Amberman over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

2.3  Je kunt je gegevens laten verwijderen.

Als je vermoedt dat De Amberman bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kun je vragen om ze te verwijderen.

2.4  Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.

Ben je het niet eens met de manier waarop De Amberma bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang (zie 3.4), dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

2.5  Je kunt soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt.

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Als je het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je De Amberman contacteren.

2.6 Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij.

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan De Amberman hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

2.7 Je kunt je rechten uitoefenen.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan De Amberman je vraag concreet en correct behandelen. De Amberman moet wel je identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent.

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je terecht via het contactformulier op www.amaryllistemmerman.be/contact. Dit is je eerste aanspreekpunt i.v.m. Privacy.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van De Amberman? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommission.be.

Je kunt daar ook een klacht indienen.

3. De Amberman heeft tal van redenen om jouw persoonsgegevens te verwerken.

3.1  De Amberman moet een contract correct kunnen uitvoeren.

Als klant bij De Amberman doe je een beroep op een aantal diensten. Die moet De Amberman administratief en boekhoudkundig verwerken.

Om dat te doen, moet De Amberman soms bepaalde persoonlijke gegevens overmaken aan een tussenpersoon of tegenpartij (bijvoorbeeld een medewerker, een onderaannemer of een dienstverlener).

3.2  De Amberman moet als bedrijf kunnen functioneren.

Dat wordt ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd.

Naast de doeleinden die hierboven worden opgesomd, heeft De Amberman, als commerciële onderneming, nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij let De Amberman erop dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van De Amberman en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kun je je recht van verzet uitoefenen.

Zo worden persoonsgegevens in verschillende situaties verwerkt.

De Amberman gebruikt ze om studies, risico-, marketing- en andere modellen en statistieken te maken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuele personen wordt doorbroken. Het samenbrengen van data uit verschillende bronnen voor de ontwikkeling van analytische modellen maakt het mogelijk data gedreven inzichten te krijgen die De Amberman ondersteunen om strategische keuzes te maken. Die modellen kan De Amberman ontwikkelen voor verschillende doeleinden: klantenanalyse, procesanalyse, enz. Ze kunnen nadien zowel generiek als op individuen toegepast worden.

Indien De Amberman gegevens publiek maakt dan aggregeert ze je gegevens tot een niveau dat ze niet langer persoonsgegevens zijn.

Ze kunnen ook gebruikt worden voor de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van De Amberman of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen.

Ze kunnen gebruikt worden om synergie, efficiëntieverhoging of andere organisatorische of procesmatige voordelen te creëren.

Persoonlijke gegeven kunnen gebruikt worden voor het bestuur, de juridische dienst (onder andere geschillenbeheer en juridische risico’s), compliance (consumentenbescherming en privacy), risicobeheer (bijvoorbeeld kredietrisico op klanten en groepen van klanten) en audits.

Ze kunnen gebruikt worden voor het ondersteunen en vereenvoudigen van het afnemen, gebruiken en beëindigen van producten en diensten door de klant, o.a. om te vermijden dat je informatie die je vroeger al doorgaf opnieuw moet invullen, of om te vermijden dat je opnieuw een volledig identificatieproces moet doorlopen Maar eveneens om je berichten te sturen in het kader van een dienst die je van De Amberman afneemt, bijvoorbeeld om het gebruiksgemak ervan te verhogen.

Ze kunnen gebruikt worden om je een beter voorstel of korting te verschaffen.

Ze kunnen gebruikt worden om ons te positioneren tegenover onze directe en indirecte concurrenten.

Tijdens het ontwikkelen van applicaties zijn testen nodig met persoonsgegevens, inclusief de finale acceptatietest voorafgaand aan het in productie brengen van een applicatie.

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de evaluatie, vereenvoudiging, het testen en verbeteren van processen, applicaties en modellen, zoals optimalisatie van campagnes, simulaties en verkopen op de website, bijvoorbeeld door opvolging van het (niet-volledig) doorlopen van simulaties, statistieken, tevredenheidsonderzoek, gegevens uit cookies (zoals voorkeurinstellingen voor en klikgedrag op de website). Bijvoorbeeld: wanneer je een simulatie of verkoopproces niet volledig hebt doorlopen, kunnen we je contacteren om te zien wat er fout liep en of we je kunnen helpen. Dat doen we ook als je geen toestemming gaf tot gebruik van al jouw persoonsgegevens voor informatie op maat, maar dan beperken we ons wel tot technische en administratieve ondersteuning voor dat specifieke proces.

3.3  De Amberman maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen.

De Amberman wil je als bedrijf voorstellen kunnen doen over een uitgebreid assortiment van producten en diensten en informatie over allerlei activiteiten. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag gebeuren, of als De Amberman vermoedt dat je interesse hebt in of gebaat bent bij een product, een dienst of bepaalde informatie.

Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken: via het internet en via apps, per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Daarnaast komen er elke dag wel nieuwe technologieën bij waar De Amberman graag in mee gaat. De Amberman doet er alles aan om de informatie duidelijk over te brengen en kiest daarvoor het meest geschikte kanaal, dat jou zo weinig mogelijk stoort.

De Amberman legt zichzelf een aantal beperkingen op:

De Amberman maakt geen gebruik van spyware.

De Amberman vult de beperkte set van gegevens aan met je klik- en surfgedrag vanop zijn websites en applicaties, maar enkel als jij akkoord gaat met gebruik van cookies.

Als je helemaal géén reclame wenst, maak dan gebruik van je recht van verzet tegen direct marketing.

De Amberman wisselt geen gegevens uit met andere vennootschappen.

3.4  De Amberman verkoopt je persoonsgegevens niet.

De Amberman verkoopt of verhuurt je persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen gebruik, tenzij je daar zelf voor kiest en in toestemt.

De Amberman kan wel geanonimiseerde inzichten in de markt aanbieden die afgeleid zijn van je persoonsgegevens. Op die manier kunnen de ontvangers van deze inzichten niet achterhalen van wie de verwerkte persoonsgegevens zijn. Je kan je ook verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor het genereren van inzichten.

4. De Amberman gebruikt verschillende soorten gegevens afhankelijk van het doel.

De Amberman verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je over welk soort gegevens het zoal kan gaan.

4.1 Het gaat over informatie om je te identificeren, te contacteren en correct te adviseren.

We sommen hier op wat De Amberman daarvoor kan gebruiken:

Om je te IDENTIFICEREN

Naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres

Om je (veilig) te CONTACTEREN

Telefoonnummer, e-mail, taal, gebruikersnaam in social media … Maar ook meer technische gegevens zoals identificatie- gegevens over de toestellen die je gebruikt (Mac-adres, IP’s, unieke identificatiegegevens van je toestel, enz.)

Om je correct te ADVISEREN en/of BEDIENEN

Je klantenprofiel

Je feedback

Opmerkingen en suggesties, klachten uit het verleden. Ze kunnen De Amberman zeker helpen om je in de toekomst beter te bedienen.

4.2 Publieke gegevens en gegevens via derde partijen.

De Amberman verwerkt soms publieke gegevens.

 • Of het gaat om gegevens die je zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op je website, je blog of via je publiek toegankelijke social mediaprofiel, of gegevens over jou die De Amberman verkreeg van derden (gezinsleden, enz.).
 • Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in je streek of omdat ze in de pers verschenen zijn.

De Amberman kan ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen derde bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken informatie rechtmatig verzameld wordt.

Die publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen kunnen relevant zijn en gebruikt worden voor de doelen die De Amberman vermeldt in deze privacyverklaring. Ook om de juistheid van gegevens in onze bestanden te controleren en als ondersteuning van (direct) marketingacties.

4.3 Waar je je bevindt, kan belangrijk zijn.

Indien De Amberman toegang wenst te krijgen tot jouw locatie, zal ze daar standaard toestemming voor vragen. De Amberman vraagt je die toestemming als je bepaalde pagina’s op de website bezoekt.

Je krijgt dan ook meer informatie over waarvoor De Amberman jouw locatie gebruikt.

Voor de bepaling van jouw locatie doet De Amberman een beroep op een geolocatie serviceprovider, in ons geval Google. Google heeft een eigen privacy beleid. Meer informatie daarover vind je op www.google.com/policies/privacy. We adviseren je dan ook om die even door te nemen. Aanvullend kan De Amberman je locatiegegevens ook gebruiken om globale modellen en analyses te maken.

Daarnaast is jouw locatie ons ook bekend o.b.v. je IP adres en technische gegevens van de telefoon.

4.4 De Amberman onthoudt gegevens uit wedstrijdformulieren, contactformulieren, enz.

Als je een formulier van De Amberman invult, verwerkt het de gegevens uiteraard voor het administratieve beheer van het proces waarvoor je het formulier invulde. Op die manier kunnen je gegevens in een simulatie tussentijds opgeslagen worden. Zo hoef je ze niet opnieuw in te vullen als je het proces afbreekt of later opnieuw wilt beginnen.

Om het proces te kunnen evalueren, kan De Amberman je vragen waarom je het proces afbrak, tenminste als je voldoende geïdentificeerd was op het ogenblik dat je het proces afbrak.

De Amberman houdt rekening met je toestemming tot gebruik van je persoonsgegevens om de informatie van het formulier ook te mogen gebruiken om je later te benaderen, al dan niet met informatie, reclame of voorstellen op je maat.

4.5 Wat jij onze medewerkers vertelt, kan worden verwerkt.

Als je contact hebt met een medewerker van De Amberman, persoonlijk , via telefoon, via chat, … wordt dat meestal geregistreerd:

 • om een contactoverzicht op te bouwen,
 • om een (kort) verslag te hebben van het contact,
 • als herinnering voor taken die onze medewerker nog moet uitvoeren.

4.6 Schriftelijke De Amberman-correspondentie wordt nauwgezet bewaakt.

Gebruik je e-mail om contact met De Amberman op te nemen of heb je digitale communicatiekanalen die De Amberman gebruikt dan kan De Amberman jou zo haar wettelijk verplichte en administratieve mededelingen bezorgen.

Correspondentie met medewerkers in hun hoedanigheid van medewerkers van De Amberman wordt verondersteld professioneel te zijn, en kan dus worden ingekeken in het kader van:

 • hun opdracht,
 • bewijsvoering,
 • controle op de werkplek,
 • beveiliging,
 • fraudebestrijding,
 • optimalisatie en/of continuïteit van de dienstverlening, met inbegrip van het gebruik van geautomatiseerde tekstanalyse en -redactie om medewerkers van De Amberman te helpen snel en efficiënt met jou te corresponderen.

4.7 Opname van telefoon-, video- en chatgesprekken.

De Amberman kan gesprekken met jou mee beluisteren of opnemen.

Dat doet het bijvoorbeeld met het oog op de opleiding en coaching van zijn medewerkers of de verbetering van de kwaliteit of beveiliging en controle van de processen voor een korte periode van 6 maand.

Maar De Amberman kan dit ook doen met het oog op de bewijsvoering van opdrachten.

De Amberman kan tevens gebruik maken van geautomatiseerde analyses van de gesprekken om haar dienstverlening sneller en beter te maken.

4.8 Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen.

De Amberman kan camera’s gebruiken in en rond de kantoren en gebouwen waar het actief is. Als het om bewakingscamera’s gaat, dan respecteert De Amberman de wettelijke regels. Als er een bewakingscamera aanwezig is, laat het je dat weten met een duidelijk zichtbare sticker. In de andere gevallen respecteert De Amberman de algemene privacywetgeving. Meer informatie over die wetten vind je op www.privacycommission.be .

Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van De Amberman(aangeduid met een sticker) worden maximaal een maand bewaard.

In sommige gevallen kan dat langer zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een misdrijf of overlast aan te tonen,
 • om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

4.9 Het kan verder gaan dan de gegevens van jou persoonlijk.

Als je een vennootschap hebt dan ga je ermee akkoord dat De Amberman ook die relaties opslaat en de gegevens van eventueel verbonden personen verwerkt.

En wat betekent dit voor rechtspersonen ?

 • Dan aanvaard je dat De Amberman de relatie met en de gegevens van verbonden (rechts)personen verwerkt.
 • Naast de persoonsgegevens van contactpersonen houdt De Amberman uiteraard ook gegevens bij van je bedrijf.
 • Die gegevens van rechtspersonen kunnen we uitwisselen en hebben betrekking op alle aspecten van de klantrelatie.
 • Let op, rechtspersonen mogen ons alleen persoonsgegevens bezorgen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn, als die personen daarvan voldoende op de hoogte zijn en, indien nodig, ermee instemmen.

De rechtspersoon vrijwaart De Amberman dan ook voor alle aansprakelijkheid (ten aanzien van de betrokkenen) op dit vlak. Zo is de onderneming bijvoorbeeld verantwoordelijk om de privacywetgeving na te leven wanneer die een lijst met gebruikers doorgeeft.

5. Over beveiliging en vertrouwelijkheid.

5.1 Niet iedereen krijgt jouw gegevens te zien bij De Amberman.

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Binnen De Amberman worden je persoonsgegevens in principe enkel verwerkt en geraadpleegd door bepaalde diensten:

 • waarmee je een contractuele relatie of contacten hebt, had of wilt hebben,
 • waarvan de tussenkomst vereist is voor de levering of de nazorg van diensten,

De personen die je gegevens kunnen raadplegen zijn bovendien gebonden aan een strikte beroepsdiscretie en moeten alle technische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid te verzekeren van je persoonsgegevens, en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

5.2 Je gegevens worden op een beperkt aantal plaatsen verwerkt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet De Amberman een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van De Amberman de gegevens verwerken.

5.2.1 Verwerking binnen De Amberman.

Een deel van de verwerking van persoonsgegevens doet De Amberman intern.

Deze gegevensverwerking heeft onder meer betrekking op ondersteunende functies zoals:

 • de marketingondersteuning,
 • de ondersteuning van de facturatie en het betalingsverkeer,
 • het onderzoeksteam dat modellen en statistieken ontwikkelt om de diensten en strategie te verbeteren,
 • het ICT-beheer van De Amberman.
 • voor administratieve verwerking in opdracht van De Amberman.

Voorbeelden daarvan zijn: e-mails behandelen, aanvragen die binnen- komen via de website verwerken, uitvoeren, enz.

5.2.2. Andere verwerkers.

Verder kan De Amberman, rechtstreeks of onrechtstreeks, een beroep doen op andere verwerkers, zoals:

 • advocaten en andere consultants,
 • marktonderzoeksbureaus
 • ICT(-beveiliging-) dienstverleners
 • marketing- en communicatiebureaus en gelijkaardige bedrijven waarbij De Amberman gebruik maakt van jouw persoonlijke profielinformatie bij hen aanwezig om je via hun kanalen de gepaste voorstellen te kunnen doen (bv. Google, Facebook, …),
 • bedrijven die De Amberman ondersteunen om je gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en analyseren,
 • bedrijven voor digitale archivering en ontsluiting van informatie,

5.2.3. Verwerkers buiten de EU

Als De Amberman een beroep doet op verwerkers, dan kunnen gegevens terechtkomen in de landen waarin zich de datacenters van die verwerkers bevinden. Voor De Amberman kan het zijn dat bepaalde gegevens van jou kunnen terecht komen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), in bijvoorbeeld India, Israël of de Verenigde Staten van Amerika.

De wetgeving in landen buiten de EER (zoals Israël, de Verenigde Staten van Amerika of India), biedt niet altijd dezelfde gegevens- bescherming die geldt in de EER lidstaten.

5.3 De Amberman neemt concrete maatregelen om je gegevens te beveiligen.

De Amberman ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken verwerkers:

 • alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren,
 • zich tegenover De Amberman hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.

De Amberman kan niet aansprakelijk worden gesteld als die verwerkers (in overeenstemming met de wetgeving) persoonsgegevens van klanten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die verwerkers, ondanks de maatregelen die ze hebben genomen, incidenten voordoen.

De Amberman neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.

De De Amberman-websites en De Amberman-apps kunnen links naar websites of informatie van derden bevatten. De Amberman controleert die websites of die informatie van derden niet. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacy beleid hebben. We raden je dan ook aan om die door te nemen. De Amberman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, het gebruik ervan of het privacy beleid van die websites.

De Amberman vergemakkelijkt soms de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale media zoals Twitter en Facebook. Denk eraan dat die kanalen hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben die je zelf moet naleven. Publicatie op sociale media kan (ongewenste) gevolgen hebben, ook voor je privacy of die van personen over wie je gegevens deelt. Het is mogelijk dat je een publicatie niet op korte termijn kunt verwijderen. Je moet dus zelf de gevolgen inschatten, want je neemt de beslissing over de publicatie op die media. De Amberman aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

5.4 De Amberman bewaart je gegevens niet eeuwig.

De Amberman gebruikt je persoonsgegevens als De Amberman daarvoor een duidelijk doel heeft. Als De Amberman geen doel meer heeft, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. De Amberman zal, zoals gesteld, wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten of fans gebruikt De Amberman gedurende 5 jaar tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van 5 jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen.

5.5 De Amberman gaat niet zomaar in op vragen van derde partijen.

5.5.1. De discretieplicht wordt nageleefd.

Omdat De Amberman zijn discretieplicht en de privacywetgeving moet naleven, kan het enkel antwoorden op vragen van derden als die gebaseerd zijn op (i) een wettelijke bepaling of een wettig belang, (ii) die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of (iii) met de toestemming van de betrokkene.

In het laatste geval raadt het zelfs aan om de gegevens bij de betrokkene zelf op te vragen.

De Amberman kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens, (conform (in het buitenland) geldende

wettelijke verplichtingen) persoonsgegevens van klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen.

5.5.2. Derde partijen moeten zich richten tot de dienst ‘Inlichtingen aan derden’.

Heb je vragen over klanten als derde, bijvoorbeeld omdat je bij de politie bent, of notaris of advocaat, dan kun je terecht bij ‘De Amberman, Neerveldlaan 70, 1740 Ternat. De Amberman zal je vraag beantwoorden, rekening houdend met de bankdiscretieplicht en de privacywetgeving.

5.6 Ook jij kunt je gegevens helpen beveiligen.

Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft De Amberman geen of onvoldoende invloed en kan het geen totale veiligheid garanderen. Denk maar aan het internet of mobiele communicatie (zoals smartphones).

Als er hackers aan het werk zijn, slaagt De Amberman er niet altijd in om hun cyberaanvallen op tijd af te slaan. Soms heeft het er zelfs helemaal geen vat op, bijvoorbeeld als een hacker erin slaagt je identificatiegegevens te bemachtigen door illegale software op je computer te installeren (spyware) of door een nepwebsite te maken (phishing).